Vannkilder

Holsfjorden

Råvann til produksjon av drikkevann hentes fra Holsfjorden i Buskerud. Holsfjorden er en arm av Tyrifjorden. Tyrifjorden tilhører Drammensvassdraget og hovedtilførselen av vann kommer fra Randsfjorden- og Begnavassdraget. Holsfjorden er et dyptgående basseng omgitt av bratte skråninger, med største dybde på hele 295 meter. Det er en meget rik råvannskilde med god kvalitet. Vannet hentes ut på 50 meters dyp.

holsfjorden_hoest holsfjorden_sidebekk

Aurevann

Råvannet til produksjonen av drikkevann hentes fra Trehørningsvassdraget i Bærumsmarka og Heggelivassdraget i hjertet av Nordmarka. Nedbørsfeltet består av bekker og vann med Skamrek og Skotta som de to nordligste, deretter Nordre Heggelivann og Søndre Heggelivann med overføringstunnel til Trehørningen, Byvann, Småvann og Aurevann som det nærmeste. Nivåene i Aurevann, Byvann og Søndre Heggelivann kan reguleres fra vannbehandlingsanlegget. Hele nedbørsfeltet befinner seg i skogsområder med beskjeden og kontrollert skogbruk.

Det finnes ikke industri, avløpsnett, dyrket mark eller beiteområder i nedbørsfeltet.

Kildene til drikkevannsforsyningen er dermed oversiktlige og godt beskyttet.

aurevann_nord_bredde