Oppgradering av skiløyper

Utomhusarbeider omfatter oppgradering av eksisterende lysløype mellom vannbehandlingsanlegget og utfartsparkeringen på Franskleiv, samt oppgradering av selve parkeringsplassen, etter ønske fra Bærum kommune.

Eksisterende lysløype får stedvis nytt dekke, tilpasset eksisterende terreng og trasébredde. Dette vil medføre at løypemaskin kan kjøre opp skiløypen tidligere i vintersesongen og dermed få utvidet skisesongen. I tillegg skal uteområdene rundt eksisterende vannbehandlingsanlegg opparbeides og riggområder skal etableres.