Trafikkavvikling grunnet ny avløpsledning

Dagens vannbehandlingsanlegg er ikke tilknyttet offentlig avløp. Det skal derfor bygges ny DN400 avløpsledning, ca. 4 km, fra Kattås til VEAS-påslippet på Billingstad.

Oversiktskart trasé avløpsledning

Trafikkavvikling

Vestmarkveien (2021)
Vestmarkveien vil være åpen gjennom hele anleggsperioden, men vil ha begrenset fremkommelighet i ca. 4 måneder da traséen for avløpsledningen vil gå i og langs veien fra Kattås til Holo. Arbeidene på denne strekningen gjennomføres etappevis i ca. 100 m lengder og det legges her opp til trafikklys for trygg trafikkavvikling. Etappeplaner vil bli kunngjort på et senere tidspunkt.

Billingstadveien (2021)
Trasé for avløpsledningen vil komme ned langs Stokkerveien og krysse over Billingstadveien og gå langs denne ca. 80 m før den stuper ned mot det nye byggefeltet på Nadderud, se kartskisse under. Etappeplaner vil bli kunngjort på et senere tidspunkt.Billingstadveien kan bli stengt på dagtid, alternativt trafikklysregulering. Utbygger av Nadderudfeltet, Profier, bygger avløpsledningen fra Billingstadveien til Husarveien.
Under bygging av avløpsledningen fra Kattås til Billingstad vil det i perioder bli begrenset fremkommelighet på noen veier både på Bærum- og Askersiden.

Husarveien (2021)
Husarveien vil bli stengt i perioden ledningsanlegget skal etableres. Arbeidene i Husarveien vil også inkludere legging av ny overvannsledning for Asker kommune. Dragonveien, Kapt. Gløersens vei og Nordengveien vil være åpne. Omkjøring vil bli skiltet. Tidspunkt og varighet på arbeidene vil bli kunngjort på et senere tidspunkt.

Som vist på kartskissen under vil en rekke grunneiere i Husarveien bli direkte berørt av anleggsarbeidene. Egne etappeplaner som bl.a. viser adkomst til respektive eiendommer vil bli utarbeidet og gjennomgått med de berørte. Det vil bl.a. etableres midlertidig kjøreadkomst fra Kapt. Gløersens vei, via Lynbanen til berørte eiendommer (blå piler på kartet).

Det er planlagt en boret løsning mellom Husarveien og Lynbanen (løsmasseboring) og videre fjellboring fra Lynbanen til bekken Lagerudbekken der avløpsledningen skal kobles på Veas-tunellen. Selve Lynbanen vil være åpen i hele anleggsperioden. Boregropen vil bli sikret med både anleggsgjerde og ballnett. Anleggsområdet vil bli sikret med anleggsgjerde.‍

Transport av bergmasser (2022)
I forbindelse med bygging av nytt vannbehandlingsanlegg i fjellet på Kattås, skal omlag 150.000 m3 bergmasser transporteres ut på offentlig veg.

Massene skal fraktes ut via Vestmarkveien, Tanumveien og ut mot E16 via Slependveien og Industriveien. All anleggstrafikk fra Kattås vil kjøre forbi Tanum skole og Bjørnegård skole, der det vil bli etablert nødvendige tiltak for å sikre myke trafikanter. Utkjøring av bergmasser på Vestmarkveien skal ikke foregå i tidsrommet  fra kl.07.00 – 09.00 og kl. 13.00 – 15.00.

Midlertidig vannforsyning
I forbindelse med prosjektet vil det i to perioder á 2-3 uker bli nødvendig med midlertidig vannforsyning til noen beboere. Dette vil de som blir berørt bli informert om i god tid før arbeidene starter.