Nabo og Nærmiljø

Det nye vannbehandlingsanlegget ligger innenfor markagrensen og er derfor underlagt en rekke rammebetingelser:

Turstier

Det er mange og populære turstier i området rundt eksisterende vannbehandlingsanlegg på Kattås.  Turstien fra bussholdeplassen til vannbehandlingsanlegget, som har vært stengt sommerhalvåret 2021, er nå åpen for allmenn ferdsel. Det vil fortsatt være stor anleggstrafikk i området og vi anbefaler derfor publikum om å velge alternative turstier i anleggsperioden.

I sommerhalvåret 2024 er det planlagt å oppgradere flerbrukstraséen fra vannbehandlingsanlegget til Franskleiv, og den vil da i anleggsperioden være stengt for allmenn ferdsel. Områdene vil bli skiltet/merket som anleggsområder. På vinterstid vil lysløypa kunne benyttes som vanlig.

Trafikkavvikling grunnet ny avløpsledning

Dagens vannbehandlingsanlegg er ikke tilknyttet offentlig avløp. Det skal derfor bygges ny DN400 avløpsledning, ca. 4 km, fra Kattås til VEAS-påslippet på Billingstad.

avløpsledning kart
Oversiktskart trasé avløpsledning

Trafikkavvikling

Vestmarkveien (2022)
Vestmarkveien vil være åpen gjennom hele anleggsperioden, men vil ha begrenset fremkommelighet i ca. 4 måneder da traséen for avløpsledningen vil gå i og langs veien fra Kattås til Holo. Arbeidene på denne strekningen gjennomføres etappevis i ca. 100 m lengder.

Billingstadveien (2022)
Trasé for avløpsledningen vil komme ned langs Stokkerveien og krysse over Billingstadveien og gå langs denne ca. 80 m før den stuper ned mot det nye byggefeltet på Nadderud, se kartskisse under. Etappeplaner vil bli kunngjort på et senere tidspunkt. Billingstadveien kan bli stengt på dagtid, alternativt trafikklysregulering. Utbygger av Nadderudfeltet, Profier, bygger avløpsledningen fra Billingstadveien til Husarveien.
Under bygging av avløpsledningen fra Kattås til Billingstad vil det i perioder bli begrenset fremkommelighet på noen veier både på Bærum- og Askersiden.

trafikkavvikling kart

Husarveien (2021)
Husarveien vil bli stengt i perioden ledningsanlegget skal etableres. Arbeidene i Husarveien vil også inkludere legging av ny overvannsledning for Asker kommune. Dragonveien, Kapt. Gløersens vei og Nordengveien vil være åpne. Omkjøring vil bli skiltet. Tidspunkt og varighet på arbeidene vil bli kunngjort på et senere tidspunkt.

Som vist på kartskissen under vil en rekke grunneiere i Husarveien bli direkte berørt av anleggsarbeidene. Egne etappeplaner som bl.a. viser adkomst til respektive eiendommer vil bli utarbeidet og gjennomgått med de berørte. Det vil bl.a. etableres midlertidig kjøreadkomst fra Kapt. Gløersens vei, via Lynbanen til berørte eiendommer (blå piler på kartet).

Det er planlagt en boret løsning mellom Husarveien og Lynbanen (løsmasseboring) og videre fjellboring fra Lynbanen til bekken Lagerudbekken der avløpsledningen skal kobles på Veas-tunellen. Selve Lynbanen vil være åpen i hele anleggsperioden. Boregropen vil bli sikret med både anleggsgjerde og ballnett. Anleggsområdet vil bli sikret med anleggsgjerde.‍

trafikkavvikling kart

Transport av bergmasser (2022/23)
I forbindelse med bygging av nytt vannbehandlingsanlegg i fjellet på Kattås, skal omlag 150.000 m3 bergmasser transporteres ut på offentlig veg.

Massene skal fraktes ut via Vestmarkveien, Tanumveien og ut mot E16 via Slependveien og Industriveien. All anleggstrafikk fra Kattås vil kjøre forbi Tanum skole og Bjørnegård skole, der det vil bli etablert nødvendige tiltak for å sikre myke trafikanter. Utkjøring av bergmasser på Vestmarkveien skal ikke foregå i tidsrommet  fra kl.07.00 – 09.00 og kl. 13.00 – 15.00.

Oppgradering av nærområder

Utomhusarbeider omfatter oppgradering av eksisterende flerbrukstrasé mellom vannbehandlingsanlegget og utfartsparkeringen på Franskleiv, samt oppgradering av selve parkeringsplassen, etter ønske fra Bærum kommune.

Eksisterende flerbrukstrasé får stedvis nytt dekke, tilpasset eksisterende terreng og trasébredde. Dette vil medføre at løypemaskin kan kjøre opp skiløypen tidligere i vintersesongen og dermed få utvidet skisesongen.

I tillegg skal uteområdene rundt eksisterende vannbehandlingsanlegg opparbeides og riggområder skal etableres.

skiløyper kart

Kontakt oss

For ytterligere informasjon om prosjektet kan følgende kontaktes:

Bjørn Skjevdal

Prosjektleder nytt vannbehandlingsanlegg

Telefon: 900 99 635

Jon Mobråten

Assisterende prosjektleder nytt vannbehandlingsanlegg

Telefon: 951 06 161

Mer informasjon om nytt vannbehandlingsanlegg