Nabo og Nærmiljø

Det nye vannbehandlingsanlegget ligger innenfor markagrensen og er derfor underlagt en rekke rammebetingelser:

Turstier

Det er mange og populære turstier i området rundt eksisterende vannbehandlingsanlegg på Kattås.  I sommerhalvåret 2021 vil turstien fra snuplassen ved Vestmarkveien og opp til vannbehandlingsanlegget (A) være en del av anleggsområdet og dermed stengt for allmenn ferdsel.

I sommerhalvåret 2022 oppgraderes turstien fra vannbehandlingsanlegget til Franskleiv (B) og vil i anleggsperioden være stengt for allmenn ferdsel. Publikum oppfordres til å benytte alternative turstier i nevnte anleggsperioder. Nærmere tidsangivelse for arbeidene vi bli kunngjort på et senere tidspunkt. Områdene vil bli skiltet/merket som anleggsområder. På vinterstid vil lysløypa kunne benyttes som vanlig.

kart over turstier

Trafikkavvikling grunnet ny avløpsledning

Dagens vannbehandlingsanlegg er ikke tilknyttet offentlig avløp. Det skal derfor bygges ny DN400 avløpsledning, ca. 4 km, fra Kattås til VEAS-påslippet på Billingstad.

avløpsledning kart
Oversiktskart trasé avløpsledning

Trafikkavvikling

Vestmarkveien (2021)
Vestmarkveien vil være åpen gjennom hele anleggsperioden, men vil ha begrenset fremkommelighet i ca. 4 måneder da traséen for avløpsledningen vil gå i og langs veien fra Kattås til Holo. Arbeidene på denne strekningen gjennomføres etappevis i ca. 100 m lengder. Etappeplaner vil bli kunngjort på et senere tidspunkt.

Billingstadveien (2021)
Trasé for avløpsledningen vil komme ned langs Stokkerveien og krysse over Billingstadveien og gå langs denne ca. 80 m før den stuper ned mot det nye byggefeltet på Nadderud, se kartskisse under. Etappeplaner vil bli kunngjort på et senere tidspunkt.Billingstadveien kan bli stengt på dagtid, alternativt trafikklysregulering. Utbygger av Nadderudfeltet, Profier, bygger avløpsledningen fra Billingstadveien til Husarveien.
Under bygging av avløpsledningen fra Kattås til Billingstad vil det i perioder bli begrenset fremkommelighet på noen veier både på Bærum- og Askersiden.

trafikkavvikling kart

Husarveien (2021)
Husarveien vil bli stengt i perioden ledningsanlegget skal etableres. Arbeidene i Husarveien vil også inkludere legging av ny overvannsledning for Asker kommune. Dragonveien, Kapt. Gløersens vei og Nordengveien vil være åpne. Omkjøring vil bli skiltet. Tidspunkt og varighet på arbeidene vil bli kunngjort på et senere tidspunkt.

Som vist på kartskissen under vil en rekke grunneiere i Husarveien bli direkte berørt av anleggsarbeidene. Egne etappeplaner som bl.a. viser adkomst til respektive eiendommer vil bli utarbeidet og gjennomgått med de berørte. Det vil bl.a. etableres midlertidig kjøreadkomst fra Kapt. Gløersens vei, via Lynbanen til berørte eiendommer (blå piler på kartet).

Det er planlagt en boret løsning mellom Husarveien og Lynbanen (løsmasseboring) og videre fjellboring fra Lynbanen til bekken Lagerudbekken der avløpsledningen skal kobles på Veas-tunellen. Selve Lynbanen vil være åpen i hele anleggsperioden. Boregropen vil bli sikret med både anleggsgjerde og ballnett. Anleggsområdet vil bli sikret med anleggsgjerde.‍

trafikkavvikling kart

Transport av bergmasser (2022)
I forbindelse med bygging av nytt vannbehandlingsanlegg i fjellet på Kattås, skal omlag 150.000 m3 bergmasser transporteres ut på offentlig veg.

Massene skal fraktes ut via Vestmarkveien, Tanumveien og ut mot E16 via Slependveien og Industriveien. All anleggstrafikk fra Kattås vil kjøre forbi Tanum skole og Bjørnegård skole, der det vil bli etablert nødvendige tiltak for å sikre myke trafikanter. Utkjøring av bergmasser på Vestmarkveien skal ikke foregå i tidsrommet  fra kl.07.00 – 09.00 og kl. 13.00 – 15.00.

Midlertidig vannforsyning
I forbindelse med prosjektet vil det i to perioder á 2-3 uker bli nødvendig med midlertidig vannforsyning til noen beboere. Dette vil de som blir berørt bli informert om i god tid før arbeidene starter.

Oppgradering av skiløyper

Utomhusarbeider omfatter oppgradering av eksisterende lysløype mellom vannbehandlingsanlegget og utfartsparkeringen på Franskleiv, samt oppgradering av selve parkeringsplassen, etter ønske fra Bærum kommune.

Eksisterende lysløype får stedvis nytt dekke, tilpasset eksisterende terreng og trasébredde. Dette vil medføre at løypemaskin kan kjøre opp skiløypen tidligere i vintersesongen og dermed få utvidet skisesongen. I tillegg skal uteområdene rundt eksisterende vannbehandlingsanlegg opparbeides og riggområder skal etableres.

skiløyper kart

Kontakt oss

For ytterligere informasjon om prosjektet kan følgende kontaktes:

Bjørn Skjevdal

Prosjektleder nytt vannbehandlingsanlegg

Telefon: 900 99 635

Jon Mobråten

Assisterende prosjektleder nytt vannbehandlingsanlegg

Telefon: 951 06 161

Mer informasjon om nytt vannbehandlingsanlegg