Nabo og Nærmiljø

Det nye vannbehandlingsanlegget ligger innenfor markagrensen og er derfor underlagt en rekke rammebetingelser:

Turstier

Det er mange og populære turstier i området rundt eksisterende vannbehandlingsanlegg på Kattås. Det vil være stor anleggstrafikk i området til anlegget er ferdig og vi anbefaler derfor publikum om å velge alternative turstier i anleggsperioden.

Områdene vil bli skiltet/merket som anleggsområder. Lysløypene nær anleggsområdet vil kunne benyttes om vinteren som vanlig.

Ny avløpsledning fra Kattås til Billingstad (ferdig 2022)

avløpsledning kart
Oversiktskart trasé avløpsledning

Transport av bergmasser

I forbindelse med bygging av nytt vannbehandlingsanlegg på Kattås, skal om lag 150.000 m3 bergmasser transporteres ut på offentlig vei. Bergmassene fraktes ut via Vestmarkveien, Tanumveien og ut mot E16 via Slependveien og Industriveien og videre til Franzefoss på Steinskogen.

Under anleggsperioden er prosjektet pålagt å gjennomføretiltak med hensyn til sikkerhet for myke trafikanter. ABV har i samarbeid med Vei og trafikk i kommunen (ansvarlig for Vestmarkveien) og Viken fylkeskommune (ansvarlig for Tanumveien), blitt enige om en rekke trafikksikringstiltak som prosjektet følger opp sammen med vår entreprenør Veidekke.

- Utkjøring av bergmasser skal ikke foregå i tidsrommet fra kl. 07.00 – 09.00 og kl. 13.00 -15.00 på skoledager. Dette er også nedfelt i reguleringsbestemmelsene.

- Veidekke gjennomfører kurs med alle sjåførene med søkelys på trafikksikkerhet, herunder gjeldende fartsgrenser.

- Det er etablert kontrollstasjon ved anlegget, der sjåfør foretar inspeksjon av lass og tvillinghjul før utkjøring på offentlig vei – dette for å sikre at løse steiner ikke skal følge med bilen ut.

- Det er etablert lyssignal ved utkjøring i Vestmarkveien som bl.a. skal varsle bilister, syklister, osv. – både de som kommer nedenfra og de som kommer ovenfra - om at tyngre kjøretøy er på vei ut.

- Det er i perioder etablert fartsmåler i Vestmarkveien og Tanumveien

- Det gjennomføres tilfeldige kontroller i egen regi for å få en formening om fart og kjøreadferd på de store lastebilene.

- Prosjektet er i dialog med politiet og har anmodet om at det gjennomføres regelmessige fartskontroller, spesielt i Tanumveien og Slependveien.

- Løpende oppfølging av trafikksituasjonen.

Det planlegges at utkjøring av bergmasser avsluttes ila. sommeren 2023.

Istandsetting av anleggsområder

Utomhusarbeider omfatter istandsettelse av anleggsområder rundt eksisterende vannbehandlingsbygg, og riggområdene.

Arbeidene er planlagt til 2026.

Kontakt oss

For ytterligere informasjon om prosjektet kan følgende kontaktes:

Bjørn Skjevdal

Prosjektleder nytt vannbehandlingsanlegg

Telefon: 900 99 635

Jon Mobråten

Assisterende prosjektleder nytt vannbehandlingsanlegg

Telefon: 951 06 161

Mer informasjon om nytt vannbehandlingsanlegg