Prosjekt fra Asker og Bærum Vannverk

Nytt vannbehandlingsanlegg for Asker og Bærum

Nytt vann-
behandlingsanlegg for Asker og Bærum

nytt vannbehandlingsannlegg

Asker og Bærum Vannverk er godt i gang med å bygge et helt nytt vannbehandlingsanlegg på Kattås i Bærum. Anlegget prosjekteres av Norconsult og forventes å stå ferdig i 2025 - til glede for alle beboere i Asker og Bærum.

For siste nytt i prosjektet, se publikasjoner under "Aktuelt".

Hvorfor bygger vi ut?

For å kunne tilfredsstille kravene til drikkevannskvaliteten skal ABV bygge et nytt anlegg for behandling av råvann på Kattås i Bærum.

Det eksisterende anlegg på Kattås henter i dag råvannet sitt fra Holsfjorden, men ettersom fargetallet i Holsfjorden er økende og overskrider tidvis Drikkevannsforskriftens anbefaling må et nytt anlegg komme på plass.

Det nye anlegget skal kunne forsyne store deler av Asker og Bærum i en estimert normalsituasjon i 2050.

 • ABVs eksisterende anlegg på Kattås henter råvann fra Holsfjorden
 • Fargetallet i Holsfjorden er økende og overskrider tidvis Drikkevannsforskriftens anbefaling
 • For å kunne tilfredsstille kravene til drikkevannskvalitet skal ABV derfor bygge nytt anlegg for behandling av råvann på Kattås i Bærum
 • Det nye anlegget skal kunne forsyne store deler av Asker og hele Bærum i en estimert normalsituasjon i 2050

Hva skal vi gjøre?

Det nye vannbehandlingsanlegget skal bygges i fjell og omfatter:

 • Adkomsttunneler
 • Råvannsinntak
 • Råvanns- / rentvannstunnel
 • Rentvannsbassenger
 • Filterhall inkl. gravitasjonsfortykking
 • UV-anlegg
 • Kjemikaliehall inkl. slamavvanning

Vi skal også bygge avløpsledning fra Kattås til Billingstad. Dette er et miljøtiltak for blant annet å unngå lokale utslipp av råvann fra Holsfjorden, ved Kattås. Et slikt utslipp vil potensielt kunne overføre fiskeparasitter til vassdrag i Asker og Bærum. Avløpsledningen skal være etablert og i drift før uttak av berg for det nye vannbehandlingsanlegget starter.

Aktuelt

Se mer

Løypemelding nr 2 for graving langs Vestmarksveien

Publisert:

6.10.2021

Løypemelding - graving langs øvre del av Vestmarkveien

Endelig kommer vi i gang med avløpsledningen på øvre del av Vestmarkveien fra kryss Gamle Gupuvei til avkjøring ABV. Vi vil gjøre arbeidet med 2 arbeidslag for å redusere tidsbruken. På strekningen vil det bli innsnevring til ett kjørefelt i Vestmarkveien med dirigering av trafikk som følger: 07.00 – 19.00: Manuell dirigering med vakter, 19.00 – 07.00: Trafikklysdirigering. Myke trafikanter ledes rundt arbeidsområdet på eksisterende sti (markert med rød strek på kart). Forberedende arbeider utføres denne uken (uke 40), og oppstart fysiske arbeider blir mandag 11.10. Alle oppfordres til å vise hensyn og følge skiltingen i området. Arbeidene forventes ferdigstilt medio november.

Boring ved Lynbanen

Publisert:

15.9.2021

Boring ved Lynbanen

Isachsen er i gang med boring fra Lynbanen mot Husarveien. Dette vil medføre noe støy. Arbeidene med boring vil pågå ut september.