Prosjekt fra Asker og Bærum Vannverk

Nytt vannbehandlingsanlegg for Asker og Bærum

Nytt vann-
behandlingsanlegg for Asker og Bærum

nytt vannbehandlingsannlegg

Asker og Bærum Vannverk er godt i gang med å bygge et helt nytt vannbehandlingsanlegg på Kattås i Bærum. Anlegget prosjekteres av Norconsult og forventes å stå ferdig i 2026 - til glede for alle beboere i Asker og Bærum.

For siste nytt i prosjektet, se publikasjoner under "Aktuelt".

Hvorfor bygger vi ut?

For å kunne tilfredsstille kravene til drikkevannskvaliteten skal ABV bygge et nytt anlegg for behandling av råvann på Kattås i Bærum.

Det eksisterende anlegg på Kattås henter i dag råvannet sitt fra Holsfjorden, men ettersom fargetallet i Holsfjorden er økende og overskrider tidvis Drikkevannsforskriftens anbefaling må et nytt anlegg komme på plass.

Det nye anlegget skal kunne forsyne store deler av Asker og Bærum i en estimert normalsituasjon i 2050.

 • ABVs eksisterende anlegg på Kattås henter råvann fra Holsfjorden
 • Fargetallet i Holsfjorden er økende og overskrider tidvis Drikkevannsforskriftens anbefaling
 • For å kunne tilfredsstille kravene til drikkevannskvalitet skal ABV derfor bygge nytt anlegg for behandling av råvann på Kattås i Bærum
 • Det nye anlegget skal kunne forsyne store deler av Asker og hele Bærum i en estimert normalsituasjon i 2050

Hva skal vi gjøre?

Det nye vannbehandlingsanlegget skal bygges i fjell og omfatter:

 • Adkomsttunneler
 • Råvannsinntak
 • Råvanns- / rentvannstunnel
 • Rentvannsbassenger
 • Filterhall inkl. gravitasjonsfortykking
 • UV-anlegg
 • Kjemikaliehall inkl. slamavvanning

Vi skal også bygge avløpsledning fra Kattås til Billingstad. Dette er et miljøtiltak for blant annet å unngå lokale utslipp av råvann fra Holsfjorden, ved Kattås. Et slikt utslipp vil potensielt kunne overføre fiskeparasitter til vassdrag i Asker og Bærum. Avløpsledningen skal være etablert og i drift før uttak av berg for det nye vannbehandlingsanlegget starter.

Aktuelt

Se mer

Trafikksikringstiltak for myke trafikanter

Publisert:

7.11.2022

Trafikksikringstiltak for myke trafikanter

ABV har i samarbeid med vår entreprenør Veidekke, Bærum kommune avd. Vei & Trafikk og Viken fylkeskommune som er ansvarlige myndigheter for hhv. Vestmarkveien og Tanumveien, etablert en rekke trafikksikringstiltak. Les mer om dette i dokumentet som kan lastes ned her.

Avløpsledning ferdigstilt - oppstart berguttak

Publisert:

17.8.2022

Avløpsledningen er ferdigstilt og uttak av berg starter opp

Avløpsledning mellom Kattås og Billingstad er ferdigstilt. Kun mindre opprydding gjenstår. Øvre del av Vestmarkveien er midlertidig asfaltert, men vil bli reasfaltert etter at bergmassene er fraktet ut 2. halvår 2023. Utkjøring av bergmasser vil gå via Vestmarkveien, Tanumveien og ut mot E16 via Slependen og videre til Franzefoss på Steinskogen, og starter opp i august 22. Det vil bli iverksatt diverse trafikksikringstiltak for myke trafikanter i Vestmarkveien, forbi Tanum skole, Tanum Barnehage og Bjørnegård skole. Dette i tett samarbeid med veimyndigheter, skoler og berørte Vel. Det vil ikke kjøres ut bergmasser på Vestmarkveien i tidsrommet fra kl. 07.00 – 09.00 og kl. 13.00 – 15.00 på skoledager.