Vannbehandling

Vannbehandling

ABV består av vannbehandlingsanleggene Holsfjorden og Aurevann som produserer drikkevann for eierkommunene Asker og Bærum.

Holsfjorden vannbehandlingsanlegg

Holsfjordanlegget har en kapasitet på 5400 m³/time. Gjennomsnittlig vannproduksjon er 14 – 20 mill. m³/år eller 40 000 – 60 000 m³/døgn. Anlegget leverer vann til gamle Asker kommune og til 35 % av Bærums befolkning, til sammen omkring 100 000 pe. Vannverket ble satt i drift i mai 1985 og senere utvidet.

Fra Holsfjorden pumpes vannet opp til en tunnel som fører vannet igjennom fjellet til vannbehandlingsanlegget på Kattås i Bærum. Der blir vannet UV-behandlet og desinfisert med klor. Dette sikrer et hygienisk trygt drikkevann. Fra vannbehandlingsanlegget sendes vannet til det kommunale ledningsnettet i Asker og Bærum.

Aurevann vannbehandlingsanlegg

Aurevann vannbehandlingsanlegg har en kapasitet på 2900 m3/time. Gjennomsnittlig vannproduksjon er 8 – 15 mill. m³/år eller 20 000 – 40 000 m³/døgn. Aurevannsanlegget leverer vann til omkring 65 % av Bærums befolkning eller 65 – 70 000 pe

Vannbehandlingsanlegget har vært i drift siden 1960. En omfattende oppgradering av anlegget på 1990-tallet førte til at vannbehandlingen i dag er et teknologisk moderne prosessanlegg, som leverer et førsteklasses drikkevann.

Råvannet alkaliseres med karbondioksid og hydratkalk for å beskytte ledningsnettet mot korrosjon. For å fjerne humus (et nedbrytningsprodukt av naturlig organisk materiale som gir vannet en gulbrun farge) tilsettes råvannet aluminiumsulfat og polymer for å binde opp humusen. De koagulerte humusforbindelsene fjernes i anleggets åtte filtersenger.

Desinfisering med klor og UV-bestråling sikrer et hygienisk trygt drikkevann. Før drikkevannet forlater vannbehandlingsanlegget justeres surheten med hydratkalk som forsterker alkaliseringen. Derfra sendes vannet til det kommunale ledningsnettet i Bærum.

Nyttig å vite om vannets innhold (ferdigbehandlet):

Parameter
Holsfjorden
Aurevann
Grenseverdi/tiltaksgrense
Benevning
pH
7,3
7,8
6,5 - 9,5
Alkalitet
0,3
0,6
-
mmol/L
Farge
13,8
4,3
Akseptabel for abonnenten
mg Pt/L
Turbiditet
0,2
0,1
Akseptabel for abonnenten
FNU
Hardhet
1,1
2,7
-
°dH
Kalsium
6,6
20,3
-
mg Ca/L
Jern
0,02
0,003
0,2
mg Fe/L
Nitrat
0,39
0,07
50
mg/L
Aluminium
0,05
0,08
0,2
mg Al/L
Klorid
2,5
1,3
250
mg Cl/L
Sulfat
3,4
21,3
250
mg SO₄/L
Koli.bakt.
0
0
ant/100mL
E.Coli
0
0
ant/100mL
Kimtall 22°C
0,7
1,2
100
ant/mL
Mangan
0,001
0,008
0,05
mg Mn/L
Tot.org.karbon
3,2
2,3
Ingen unormal endring
mg/L
Magnesium
0,89
0,37
-
mg Mg/L
Bikarbonat
16,5
37,8
-
mg HCO₃-/L
Natrium
2,7
1,6
200
mg Na/L
Antimon
0,24
0,07
5
µg/L
Arsen
0,13
0,15
10
µg/L
Bly
0,04
0,02
10
µg/L
Cyanid
0,5
1,9
50
µg/L
Fluorid
0,07
0,06
1,5
mg/l
Kadmium
0,005
0,009
5
µg/L
Kobber
0,003
0,0006
2
mg/l
Krom
0,1
0,03
50
µg/L
Kvikksølv
0,0005
0,0005
1
µg/L
Nikkel
0,6
0,2
20
µg/L
Selen
0,03
0,03
10
µg/L

Ølbrygging:
Hardhet, kalsium, pH, magnesium, natrium, klorid, sulfat og bikarbonat.

Andre temasider: