Vannbehandling

Vannbehandling

ABV består av vannbehandlingsanleggene Holsfjorden og Aurevann som produserer drikkevann for eierkommunene Asker og Bærum.

Holsfjorden vannbehandlingsanlegg

Holsfjordanlegget har en kapasitet på 5400 m³/time. Gjennomsnittlig vannproduksjon er 14 – 20 mill. m³/år eller 40 000 – 60 000 m³/døgn. Anlegget leverer vann til gamle Asker kommune og til 35 % av Bærums befolkning, til sammen omkring 100 000 pe. Vannverket ble satt i drift i mai 1985 og senere utvidet.

Fra Holsfjorden pumpes vannet opp til en tunnel som fører vannet igjennom fjellet til vannbehandlingsanlegget på Kattås i Bærum. Der blir vannet UV-behandlet og desinfisert med klor. Dette sikrer et hygienisk trygt drikkevann. Fra vannbehandlingsanlegget sendes vannet til det kommunale ledningsnettet i Asker og Bærum.

Aurevann vannbehandlingsanlegg

Aurevann vannbehandlingsanlegg har en kapasitet på 2900 m3/time. Gjennomsnittlig vannproduksjon er 8 – 15 mill. m³/år eller 20 000 – 40 000 m³/døgn. Aurevannsanlegget leverer vann til omkring 65 % av Bærums befolkning eller 65 – 70 000 pe

Vannbehandlingsanlegget har vært i drift siden 1960. En omfattende oppgradering av anlegget på 1990-tallet førte til at vannbehandlingen i dag er et teknologisk moderne prosessanlegg, som leverer et førsteklasses drikkevann.

Råvannet alkaliseres med karbondioksid og hydratkalk for å beskytte ledningsnettet mot korrosjon. For å fjerne humus (et nedbrytningsprodukt av naturlig organisk materiale som gir vannet en gulbrun farge) tilsettes råvannet aluminiumsulfat og polymer for å binde opp humusen. De koagulerte humusforbindelsene fjernes i anleggets åtte filtersenger.

Desinfisering med klor og UV-bestråling sikrer et hygienisk trygt drikkevann. Før drikkevannet forlater vannbehandlingsanlegget justeres surheten med hydratkalk som forsterker alkaliseringen. Derfra sendes vannet til det kommunale ledningsnettet i Bærum.

Sollihøgda

ABV drifter Sollihøgda Vannverk etter avtale med Bærum kommune.
Det er et lite vannverk med kapasitet til å forsyne 400-500 personer. Vannet tas fra to grunnvannsbrønner i fjell på 40 meters dyp og pumpes til et basseng på 200 m³. Vannet gjennomgår en meget enkel behandling med klortilsetting og lufting foran bassenget. Fra bassenget forsynes abonnentene direkte via gravitasjon. Anlegget på Sollihøgda eies av Bærum kommune.

Det er lagt restriksjoner på aktiviteten rundt borehullet.

Nyttig å vite om vannets innhold (ferdigbehandlet):

Parameter
Holsfjorden
Aurevann
Grenseverdi/tiltaksgrense
Benevning
pH
7,3
7,8
6,5 - 9,5
Alkalitet
0,3
0,6
-
mmol/L
Farge
13,8
4,3
Akseptabel for abonnenten
mg Pt/L
Turbiditet
0,2
0,1
Akseptabel for abonnenten
FNU
Hardhet
1,1
2,7
-
°dH
Kalsium
6,6
20,3
-
mg Ca/L
Jern
0,02
0,003
0,2
mg Fe/L
Nitrat
0,39
0,07
50
mg/L
Aluminium
0,05
0,08
0,2
mg Al/L
Klorid
2,5
1,3
250
mg Cl/L
Sulfat
3,4
21,3
250
mg SO₄/L
Koli.bakt.
0
0
ant/100mL
E.Coli
0
0
ant/100mL
Kimtall 22°C
0,7
1,2
100
ant/mL
Mangan
0,001
0,008
0,05
mg Mn/L
Tot.org.karbon
3,2
2,3
Ingen unormal endring
mg/L
Magnesium
0,89
0,37
-
mg Mg/L
Bikarbonat
16,5
37,8
-
mg HCO₃-/L
Natrium
2,7
1,6
200
mg Na/L
Antimon
0,24
0,07
5
µg/L
Arsen
0,13
0,15
10
µg/L
Bly
0,04
0,02
10
µg/L
Cyanid
0,5
1,9
50
µg/L
Fluorid
0,07
0,06
1,5
mg/l
Kadmium
0,005
0,009
5
µg/L
Kobber
0,003
0,0006
2
mg/l
Krom
0,1
0,03
50
µg/L
Kvikksølv
0,0005
0,0005
1
µg/L
Nikkel
0,6
0,2
20
µg/L
Selen
0,03
0,03
10
µg/L

Ølbrygging:
Hardhet, kalsium, pH, magnesium, natrium, klorid, sulfat og bikarbonat.

Andre temasider: