Vannkilder

Vannkilder

Holsfjorden

Råvann til produksjon av drikkevann hentes fra Holsfjorden i Viken. Holsfjorden er en arm av Tyrifjorden. Tyrifjorden tilhører Drammensvassdraget og hovedtilførselen av vann kommer fra Randsfjorden- og Begnavassdraget. Holsfjorden er et dyptgående basseng omgitt av bratte skråninger, med største dybde på hele 295 meter. Det er en meget rik råvannskilde med god kvalitet. Vannet hentes ut på 50 meters dyp.

Aurevann

Råvannet til produksjonen av drikkevann hentes fra Trehørningsvassdraget i Bærumsmarka og Heggelivassdraget i hjertet av Nordmarka. Nedbørsfeltet består av bekker og vann med Skamrek og Skotta som de to nordligste, deretter Nordre Heggelivann og Søndre Heggelivann med overføringstunnel til Trehørningen, Byvann, Småvann og Aurevann som det nærmeste. Nivåene i Aurevann, Byvann og Søndre Heggelivann kan reguleres fra vannbehandlingsanlegget. Hele nedbørsfeltet befinner seg i skogsområder med beskjeden og kontrollert skogbruk.

Det finnes ikke industri, avløpsnett, dyrket mark eller beiteområder i nedbørsfeltet.

Kildene til drikkevannsforsyningen er dermed oversiktlige og godt beskyttet.

For å unngå forurensning av drikkevannskildene våre er det restriksjoner på bruken av vannene og områdene rundt.

Beredskap

Asker og Bærum kommuner har god beredskap med hensyn på reservevannforsyning. Ved utfall av Aurevannanlegget har Holsfjordanlegget kapasitet til å levere vann til begge kommuner. Ved utfall av Holsfjordanlegget har Aurevann kapasitet til å levere vann til hele Bærum kommune, mens Asker kommune kan få vann fra Glitrevannverket i henhold til en avtale mellom Asker kommune og Glitrevannverket.

Bærum kommune har i tillegg avtale med Oslo kommune om vannleveranse. Strømforsyningen er sikret med  reservekraftanlegg ved begge vannbehandlingsanleggene og på pumpestasjonen ved Holsfjorden. Aurevannanleggets beliggenhet oppstrøms all bebyggelse i Bærum kommune leverer vann ved selvfall. Det betyr at det ikke trengs elektrisk kraft for å pumpe vannet inn eller ut av vannbehandlingsanlegget. I en langvarig krisesituasjon der kraftforsyningen er lammet og det i tillegg er mangel på drivstoff til å drive nødstrøm, vil Aurevannanlegget kunne levere ubehandlet vann.

Nyttig å vite om vannets innhold (ferdigbehandlet):

Parameter
Holsfjorden
Aurevann
Grenseverdi/tiltaksgrense
Benevning
pH
7,3
7,8
6,5 - 9,5
Alkalitet
0,3
0,6
-
mmol/L
Farge
13,8
4,3
Akseptabel for abonnenten
mg Pt/L
Turbiditet
0,2
0,1
Akseptabel for abonnenten
FNU
Hardhet
1,1
2,7
-
°dH
Kalsium
6,6
20,3
-
mg Ca/L
Jern
0,02
0,003
0,2
mg Fe/L
Nitrat
0,39
0,07
50
mg/L
Aluminium
0,05
0,08
0,2
mg Al/L
Klorid
2,5
1,3
250
mg Cl/L
Sulfat
3,4
21,3
250
mg SO₄/L
Koli.bakt.
0
0
ant/100mL
E.Coli
0
0
ant/100mL
Kimtall 22°C
0,7
1,2
100
ant/mL
Mangan
0,001
0,008
0,05
mg Mn/L
Tot.org.karbon
3,2
2,3
Ingen unormal endring
mg/L
Magnesium
0,89
0,37
-
mg Mg/L
Bikarbonat
16,5
37,8
-
mg HCO₃-/L
Natrium
2,7
1,6
200
mg Na/L
Antimon
0,24
0,07
5
µg/L
Arsen
0,13
0,15
10
µg/L
Bly
0,04
0,02
10
µg/L
Cyanid
0,5
1,9
50
µg/L
Fluorid
0,07
0,06
1,5
mg/l
Kadmium
0,005
0,009
5
µg/L
Kobber
0,003
0,0006
2
mg/l
Krom
0,1
0,03
50
µg/L
Kvikksølv
0,0005
0,0005
1
µg/L
Nikkel
0,6
0,2
20
µg/L
Selen
0,03
0,03
10
µg/L

Ølbrygging:
Hardhet, kalsium, pH, magnesium, natrium, klorid, sulfat og bikarbonat.

Andre temasider: