Vannkvalitet

Vannkvalitet

Vann er kanskje vårt viktigste næringsmiddel. Flere hygieniske barrierer og gode kontrollrutiner sørger for trygghet i leveransen.

Vårt formål er å levere et trygt drikkevann. Det krever at vannet behandles for å fjerne bakterier og annet uønsket innhold. For å kvalitetssikre vårt produkt har driftslaboratoriene en sentral plass i vår daglige drift. Det utføres årlig ca 6.000 mikrobiologiske og fysisk/kjemiske driftsanalyser.

Omkring 90 % av analysene utføres på ulike prøvepunkter i drikkevannsproduksjonen, resten av analysene er for å kontrollere utslipp til det ytre miljøet. Analyseresultatene hjelper ABV til å opprettholde optimal dosering av drikkevannskjemikalier og sørge for at endringer i råvannskvaliteten ikke forringer kvaliteten på det behandlede drikkevannet.

Nyttig å vite om vannets innhold (ferdigbehandlet):

Parameter
Holsfjorden
Aurevann
Grenseverdi/tiltaksgrense
Benevning
pH
7,3
7,8
6,5 - 9,5
Alkalitet
0,3
0,6
-
mmol/L
Farge
13,8
4,3
Akseptabel for abonnenten
mg Pt/L
Turbiditet
0,2
0,1
Akseptabel for abonnenten
FNU
Hardhet
1,1
2,7
-
°dH
Kalsium
6,6
20,3
-
mg Ca/L
Jern
0,02
0,003
0,2
mg Fe/L
Nitrat
0,39
0,07
50
mg/L
Aluminium
0,05
0,08
0,2
mg Al/L
Klorid
2,5
1,3
250
mg Cl/L
Sulfat
3,4
21,3
250
mg SO₄/L
Koli.bakt.
0
0
ant/100mL
E.Coli
0
0
ant/100mL
Kimtall 22°C
0,7
1,2
100
ant/mL
Mangan
0,001
0,008
0,05
mg Mn/L
Tot.org.karbon
3,2
2,3
Ingen unormal endring
mg/L
Magnesium
0,89
0,37
-
mg Mg/L
Bikarbonat
16,5
37,8
-
mg HCO₃-/L
Natrium
2,7
1,6
200
mg Na/L
Antimon
0,24
0,07
5
µg/L
Arsen
0,13
0,15
10
µg/L
Bly
0,04
0,02
10
µg/L
Cyanid
0,5
1,9
50
µg/L
Fluorid
0,07
0,06
1,5
mg/l
Kadmium
0,005
0,009
5
µg/L
Kobber
0,003
0,0006
2
mg/l
Krom
0,1
0,03
50
µg/L
Kvikksølv
0,0005
0,0005
1
µg/L
Nikkel
0,6
0,2
20
µg/L
Selen
0,03
0,03
10
µg/L

Ølbrygging:
Hardhet, kalsium, pH, magnesium, natrium, klorid, sulfat og bikarbonat.

Foto: Beate Willumsen

Andre temasider: